Vad kan personlig assistans innebära?

En stark och självklar relation med den personliga assistenten, föräldrar och syskon bygger på förtroende men också rätt personlighet. Ändra personlighet kan vi inte göra. Däremot ställer vi höga krav vid rekrytering och lägger mycket kraft bl a vid introduktion och kompetensutveckling.

Våra barns funktionsnedsättning gör att assistenten gör det vårt barn skulle gjort utan sitt hjälpbehov. Professionalismen i yrket är oftast som mest uppskattad när assistenten är smidig och osynlig i relationen till vårt barns och övriga familjens privatliv.

Barnets behov ska alltid vara utgångspunkten för ett professionellt arbete. Det betyder att det är barnets önskemål som styr ditt arbete. Det är viktigt att barnet får den personliga assistans, service och valfrihet som hon eller han önskar. På så sätt leder arbete till ökad livskvalitet för barnet och för övriga familjen.

Att assistenter inte har direkta arbetskramrater har framkommit som motiv till att man byter yrke. Vi tror att det finns möjlighet att skapa efterfrågad “arbetskamratskänsla”. Vi inbjuder därför till mötesplatser och upplevelser dit alla är välkomna. Ibland möts vi på Skansen, på ett café, ett musikevenemang, i bowlinghallen, i lekparken eller dylikt. Dessa mötesplatser fyller flera behov och vi tjänar alla på den dialog och gemenskap som uppstår.

Assistentplan och hjulet
Assistansplanen syftar till att underlätta och säkerställa att assistansen genomförs med barnets behov och utveckling i centrum. Genom att assistenten tagit del och förstått innehållet av upprättad Assistentplan skapas väsentligt bättre möjlighet för barnet att utvecklas. Assistentplanen utgör även grund för ”Hjulet”. Hjulet är vår modell för att tydliggöra Barnassistans ansvar till utveckling av assistentens färdigheter. Hjulet omges av Barnassistans värdegrund.

Utifrån barnets behov arbetar föräldrar tillsammans med assistenterna fram en Assistentplan för barnets utveckling. Ingångsmaterial till planen är t ex den individuella handlingsplan som skola eller habiliteringcenter upprättat. Finns särskilda träningsprogram framtagna av t ex logoped, sjukgymnast eller annan specialist bör även dessa utgöra grund för planen. Barnets behov och utveckling är alltid central i Assistentplanen.

Vår idé

Vi vill verka för att ge familjen en högre livskvalitet genom att känna kontroll över sin situation. Det sker genom en professionell och utvecklande assistans med lek, lärande och glädje som grund.

Kompetenspolicy

Våra assistenter och arbetsledare ska ha den kompetens som krävs för att vi ska nå såväl Barnassistans mål och värderingar som barnens behov och utveckling.