Effektiv introduktion

Det är viktigt att du som personlig assistent får de bästa förutsättningarna att komma in i jobbet.

Ett bra och genomarbetat introduktionsprogram skapar den grund var på vi lyckas skapa trygghet och motivation. Denna grund är också starten på en lyckad relation och medarbetarskap. En effektiv introduktion är viktig för att du ska känna tillhörighet, mening och snabbt få möjlighet att ta eget ansvar. Vilket för oss betyder att utöva medarbetarskap.

“Den största påfrestningen för ett flygplan är inte landningen utan starten. Detsamma gäller även för introduktionen av nyanställda personliga assistenter – denna insikt är grunden för att snabbt skapa en lyckad assistans där barnet är i fokus.”

Barnassistans har skapat en modell som underlättar inlärning genom en strukturerad introduktionsprocess. Processen syftar till att säkerställa att introduktionen inte utelämnar nödvändig information samt att intruktionen sker med god pedagogik.

Vår grundtes, gällande all utbildning, är att det handlar om inlärning – och inte utlärning.

Vi vill att du ska lyckas!

En lyckad rekrytering är starkt beroende av den introduktion och det medarbetarskap som tillämpas. Medarbetarskap är ett av Barnassistans viktigaste hörnstenar och grundar sig i vår värderingar.

Att ge service

Din uppgift är att hjälpa barnet att leva ett liv så likt andra barns liv som möjligt. För att klara av denna roll måste du tycka att det är roligt att ge service.